pays
ville
groupe de parcours
langue
statut d'université  

Université de médecine de Varsovie

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wydział jest podstawową jednostką organizacyjną Uczelni. Jego zadaniem jest tworzenie warunków do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej oraz kształcenia kadry naukowej. W ramach wydziałów mogą być tworzone oddziały kierowane przez prodziekanów.

Wydziałem kieruje Dziekan, który jest przełożonym wszystkich pracowników wydziału oraz przełożonym i opiekunem studentów danego wydziału. Do kompetencji Dziekana należy w szczególności:

  • reprezentowanie Wydziału na zewnątrz,
  • zapewnianie realizacji uchwał Rady Wydziału,
  • wyznaczanie zakresów działań Prodziekanów,
  • powoływanie Komisji Dziekańskich oraz Pełnomocników Dziekana,
  • dysponowanie środkami finansowymi Wydziału, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Wydziału,
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Wydziału,
  • podejmowanie działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Wydziału,
  • ustalanie szczegółowego planu zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale i dokonywanie rozdziału tych zajęć między jednostki organizacyjne Wydziału,
  • podejmowanie decyzji dotyczących współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi Wydziałami oraz pozawydziałowymi jednostkami organizacyjnymi,
  • dbanie o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych studentów.
Privacy Policy